Osama Balkhi
image1

اتحادیه پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان

گزارش بررسی و نظارت از موسسه تحصیلات عالی عاطفی

تاریخ بررسی : 24 حمل 1398 
ساعت شروع بررسی : ساعت 9:00 
ساعت ختم بررسی : 11:30
بررسی کننده:
اتحادیه پوهنتون ها ومؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان
ترکیب هیئت بررسی:
1. رئیس اجرائیه اتحادیه
2. رئیس و معاون علمی پوهنتون جامی
3. معاون علمی پوهنتون غالب
4. معاون علمی موسسه تحصیلات عالی اشراق
55. معاون اداری و مالی موسسه تحصیلات عالی الغیاث

تفصیل :
 هدف : بررسی تطبیق ستندردهای ارتقاء کیفیت مربوط پوهنخی های طبی خصوصی به اساس شواهد موجود برای تطبیق ستندردهای مربوطه.
 این بررسی از طرف اتحادیه پوهنتون ها ومؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان با همکاری تیم متشکل از اعضای ارشد پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی هرات که عضویت اتحادیه را دارند، انجام شده است. ابتدأ هدف این بررسی برای مسولین موسسه تحصیلات عالی عاطفی طی جلسه مختصر توضیح گردید. 
 متعاقباً بررسی از بخش لابراتوار های پوهنخی فارمسی انجام شد. قابل ذکر است که موسسه تحصیلات عالی عاطفی صرف دارای یک پوهنخی فارمسی است. در جریان بررسی هر بخش، ابتداً توضیحات لازم توسط مسول همان بخش داده میشد. بعد برویت اسناد و شواهد موجود تمام موارد مربوط به ستندرد های ارتقا کیفیت پوهنخی فارمسی بصورت اشتراکی بررسی میگردید. 
 قابل ذکر است که بیشترین زمان این بررسی در لابراتوارها، دفتر کمیته ارتقاء کیفیت موسسه که دارای یک دفتر مجهز و جداگانه بود، کتابخانه اسناد محصلین و استادان و صنوف صرف شده است. با این روش، چنین استدلال میگردد که بررسی دقیق و تفصیلی از تطبیق ستندردهای متذکره که 102 سوال است، حد اقل 12 ساعت زمان را ضرورت دارد.
 در ختم این بررسی، فیدبک شفاهی برای مسولین این موسسه در سالون جلسات شورای علمی ارائه گردد. این بررسی به اساس اسناد و شواهد موجود نشان میدهد که میزان تطبیق ستندردهای پوهنخی فارمسی موسسه تحصیلات عالی عاطفی در حدود 65 – 75 فیصد بوده است. در مقابل فیدبک رئیس اجرائیه اتحادیه و هیئت همراه که بیشتر متمرکز روی ساحات اصلاحی بود، رییس موسسه تحصیلات عالی عاطفی گفت که ارتقاء کیفیت یک پروسه پیشرونده است و هر قدر کیفیت ارتقاء یابد به همان تناسب توقعات و سطح ستندردها بلند میرود. موسسه تحصیلات عالی عاطفی عمر سه ساله دارد و این شروع به معنی تضمین کیفیت نیست. اما در نظر دارد تا طبق پلان استراتیژیک خویش، این ستندرد ها را تا ختم سال 1398 به بالاتر 85% و تا ختم سال 1399 به 100% برساند. 
دریافت های عمده : دریافت های عمده بصورت جداگانه قرار زیر اند؛
1. بخش زیربنا :
نقاط قوت :
• تعمیر پوهنخی فارمسی دارای پنج طبقه، 7 صنف درسی شامل صنوف دو صنف 20 نفری،  2 نصف حدوداً 40 نفری و 3 نصف حدوداً 80 نفری بود که در حال حاضری در دو تایم بشمول 10 نصف (5 از طرف صبح و 5 از طرف عصر) فعال بود.
 • صنوف دارای روشنی و تهویه خوب، پروجکتور و ال سی دی، تخته سفید، چارت اعلانات، تعهد نامه محصل، لایحه وظایف نماینده صنف، رهنمود استاد، تقسیم اوقات درسی سمستر، شماره های امبولانس و عاجل و بعضی چارت های علمی بود.
• تعداد کافی اتاق های اداری موجود بود.
• پارکینگ وسیع موجود بود.
• نشرات و کانتین موجود بود.
• سالون جلسات شورای علمی موجود بود که حدود 30 نفر گنجایش داشت.
• اتاق کمیته ارتقأ کیفیت جداگانه و مجهز موجود بود.
• چارت ها و بنر های معلوماتی در محل های مناسب نصب بود.
• صندوق شکایات در محل مناسب نصب بود و رهنمود آن هم موجود بود.
نقاط اصلاحی :
• فضای نشرات و کانتین نیاز به کلان شدن دارد.
• اتاق کمپیوتر لب نیاز به ساحه کلان تر دارد.
 • به دلیل اینکه تعمیر کرائی است و برای نهاد تحصیلات عالی ساخته نشده است، لذا ساحه سبز کم بود.
• اگر یک تعمیر کلانتر کرایه و تنظیم شود، بهتر خواهد بود.
 • اتاق کنفرانس کلان موجود نبود. اما رئیس موسسه گفت که برای کنفرانس های از سالون مجهز که در مقابل موسسه موقعیت دارد، در مواقع ضروری بصورت کرائی استفاده مینمایند.

2. در سطح مدیریت و رهبری موسسه و ریاست پوهنخی فارمسی :
نقاط قوت :
• چوکات عمومی راهبردی برای ده سال آینده که درسال 1395 تسجیل یافته است، موجود بود.
• پلان استراتیژیک 5 ساله با پلان مالی و پلان تطبیقی 55 ساله که به وزارت تحصیلات عالی جهت منظوری ارسال شده است، موجود بود.
 • پلان عملیاتی سالانه که بخصوص در معرض دید محصلان و استادان در یک بنر کلان نصب شده است، موجود بود.
• موجودیت سیستم فایلنگ ستندرد و یکسان در تمام بخش ها.
 • نصب معلومات مهم مربوط استراتیژیک پلان بشمول چشم انداز و ماموریت و اهداف در دو محل عمومی در معرض دید محصلان و استادان.
• کریکولوم تایید شده وزارت تحصیلات عالی موجود بود.
• سیستم گزارش دهی اجراأت کارمندان که بطور منظم فایل گردیده بود.
 • در بخش های مالی، تدارکات، امور امتحانات، نظم و دیسپلین و مسایل اخلاقی، امور کارمندان و استادان، قیمت تحصیلی و تخفیف، مشاوره محصلان، شمولیت، جنسی و ارتباطات پالیسی ها و طرزالعمل های مدون موجود بود.
• چارت تشکیلاتی موسسه معیاری بود و با پلان حفظ و مراقبت در جای های مناسب نصب بود.
 • اجراآت طبق اکشن پلانی که در مقابل گزارش وزارت تحصیلات عالی تهیه شده بود، صورت گرفته بود.
 • موجودیت کتاب جلسات شورای علمی و جلسات کمیته ها، که طبق لایحه دایر گردیده و طور معیاری ثبت شده بود.
 • تمام شعبات دارای پلان عملیاتی سالانه و پلان کاری ماهوار که توسط کارمند و رئیس پوهنخی یا موسسه امضا شده بود، در تمام شعبات در بورد اعلانات آن شعبه نصب بود.
• لوایح وظایف اپدیت برای تمام کارمندان موجود بود.
• سیستم سلوک و اخلاق رفتاری کارمندان در هر اتاق و در صحن موسسه نصب بود.
• چارت تقویم سالانه تحصلی در دو محل مناسب نصب بود.
نقاط اصلاحی :
• کار مرور و اپدیت کریکولم سریع تر شود.
• نظارت از کتابخانه و فعالیت های تحقیقی بیشتر شود.
• بعضی از پالیسی ها در شورای علمی ثبت گردد.
• جلسات کمیته ها طور ماهوار و منظم گردد.
3. معاونیت اداری و مالی :
نقاط قوت : 
• سیستم فایلنگ معیاری در بخش مالی موجود بود.
 • گزارشات منظم و طور معیاری به ریاست موسسه و وزارت تحصیلات عالی ارسال و فایل شده بود.
 • اسناد تفتیش بیرونی بشمول قرار داد با شرکت صاحبی و گزارش تفتیش بصورت سمستر وار و سالانه موجود بود.
 • پلان مالی سالانه موجود بود که بخش های معاش کارمندان، مصارف عملیاتی، تحقیق، ظرفیت سازی، کنفرانس های علمی، چاپ مجله علمی و سیر های علمی در آن بودیجه شده بود.
• مصارف طبق لین های بودیجه وی صورت گرفته است.
• چارت تشکیلاتی در دهلیز عمومی نصب شده است.
نقاط اصلاحی :
• برای تکمیل سیستم EMS سرعت کار بیشتر گردد.
 • نصب بنر های تبلیغاتی و معلوماتی در مورد لوایح تحصیلی و عمومیات پلان ها بشمول اهداف بیشتر و در صحن موسسه هم نصب گردد. (در دهلیز ها نصب بود)
 • جلسات شورای اداری منظم دایر گردد.

4. معاونیت امور محصلان :
نقاط قوت : 
• سیستم فایلنگ بخصوص پروفایل محصلان کامل و ستندرد بود.
 • پلان عملیاتی سالانه و پلان کاری ماهوار و تقسیم اوقات درسی سمستر برای تمام صنوف در ویترین شعبه نصب بود.
• حاضری محصلین معیاری بود.
• سیستم فایلنگ اسناد محصلان معیاری بود.
نقاط اصلاحی :
• سیستم دیتابیز محصلان بیشتر انکشاف داده شود.
 • به مسایل تفریحی محصلین مثلاً مسابقات ورزشی بیشتر توجه شود.

5. مدیریت استادان و تدریسی :
نقاط قوت :
• حاضری استادان طور معیاری موجود بود.
• پروفایل استادان طور معیاری موجود بود.
• استادان دارای کورس پالیسی، پلان عملیاتی و فورم های ارزیابی منظم بودند.
• پوهنخی فارمسی دارای 22 استاد بود که 3 استاد دارای مقطع Phd ، 6 استاد ماستر و  13 استاد لیسانس کدری بود که اکثراً دکتر MD و استادان پوهنخی طب هرات بودند.
• به تعداد 44 استاد دایمی در بخش مضامین فارمکولوژی، ایمینولوژی، فارماسیوتیک، توکسیکولوژی و کیمیا موجود بود.
 • از استادان ارزیابی سالانه توسط مدیریت منابع بشری موسسه و ریاست پوهنخی فارمسی صورت گرفته بود.
• ارزیابی استادان توسط محصلین طبق اسناد موجود صورت گرفته بود.
نقاط اصلاحی :
• تعداد استادان دایمی بیشتر گردد.
 • کوشش شود در صورت موجودیت، استادان واجد شرایط برای مضامین تخصصی جذب گردند. میکانیزم ارزیابی استاد توسط محصلین با هماهنگی معاونیت امور محصلان بیشتر و دقیق تر گردد.

6. آمریت لابراتوار :
نقاط قوت :
• سه لابراتوار برای بخش های فارمکولوژی، فارمکوگنوزی و پاراکلینیک (شیمی) موجود بود.
 • لابراتوار ها به اساس کریکولوم تجهیز شده بود. کوتیشن های موجود بود که طبق گفته رئیس موسسه قرار است تا یک یا دو ماه آینده از چین خریداری و به هرات برسد زیرا به مارکت افغانستان یافت نمیشود. قیمت این کوتیشن ها حدود 30 هزار دالر امریکائی بود.
• اتاق های لابرتوار با کاشی و سنگ مرمر مزین بود.
• سیستم آب و برق فعال موجود بود.
• فضای هر اتاق لابراتوار برای 122 نفر در یک زمان کافی بود. تقسیم اوقات کار عملی هم نشان میداد که گروپ های محصلان از 6 و 8 و 10 نفر تهیه شده است.
• سیستم فایلنگ معیاری موجود بود.
• پلان عملیاتی سالانه و پلان های کاری ماهوار موجود بود.
• سیستم ثبت کارکرد محصلان و استادان موجود بود.
• نظافت و نظم اتاق های لابراتوار خوب بود.
• تقسیم اوقات کار عملی محصلین در ویترین هر اتاق نصب بود.
• لست مواد مصرفی و رهنمود استفاده از لابراتوار در هر اتاق نصب بود.
• لست کار های که در لابراتوار انجام میشد در هر اتاق لابراتوار نصب بود.
• پروجکتور و تخته وایت بورد در اتاق لابراتوار نصب بود.
• کیت کمک های اولیه و بالون گاز اکسیجن در لابراتوار نصب بود.
• چارت های معلوماتی در اتاق های لابراتوار نصب گردد
نقاط اصلاحی :
• تجهیزاتی که قیمت گیری شده بود، زودتر خریداری شود.
• کتاب های ریفرنس در لابراتوار موجود باشد.
• محصلین برای کار عملی تشویق گردند.
 • استادان برای استفاده موثر از لابراتوار ارزیابی گردند تا ضروریات آموزشی استادان تشخیص گردد.

7. آمریت نشرات و کتابخانه :
نقاط قوت :
• کتابخانه دارای حدود 2000 کتاب هارد و 10000 کتاب سافت که مربوط پوهنخی فارمسی میشود بود.
 • سیستم کود گذاری کتاب ها موجود و معیاری بود و روی هر کتاب نصب بود و با سیستم کمپیوتر مطابقت داشت.
 • دو نسخه از مجله علمی بنام "کانون پژوهش عاطفی" در کتابخانه موجود بود که در سال قبل چاپ شده بود.
• محل جداگانه برای مطالعه حدود 16 محصل در یک زمان موجود بود. 
• نظم کتاب ها در شیلف ها خوب بود.
• تقسیم اوقات استفاده از کتابخانه در معرض دید محصلان نصب بود.
• انترنیت فعال در کتابخانه موجود بود.
• روشنائی و تهویه کتابخانه خوب بود.
• فضای عمومی کتابخانه شاد بود.
نقاط اصلاحی :
• کتاب های سافت از منابع معتبر بیشتر جمع آوری و در کمپیوتر ها نصب گردند.
• کتابخانه الکتریکی فعال گردد.
• تعداد کمپیوتر ها ده پایه اضافه گردد.
 • سیستم کودینگ کتابخانه واضح تر گردد.

8. مرکز مشاوره محصلان :
نقاط قوت :
• مرکز مشاوره محصلان در چوکات مدیریت فرهنگی و دیسپلین وجود داشت.
• پالیسی و طرزالعمل تایید شده برای این مرکز موجود بود.
• پلان عملیاتی سالانه و پلان کاری ماهوار تایید شده ریاست موسسه موجود و نصب بود.
• فضای اتاق مرکز مشاوره عالی بود.
• سیستم ثبت محصلان در مرکز مشاوره موجود بود.
نوت : ایجاد این مرکز یک ابتکار بود و حتی سایر هیئات گفتند که این ابتکار در نهادهای شان تطبیق خواهند کرد.

ارتباط

  شماره تماس : ۰۷۴۴۵۸۴۴۴۴
  ایمیل:   info@apuihea.edu.af
  ویب سایت:   www.apuihea.edu.af

سرک پوهنتون کابل , دهبوری , کابل , افغانستان

مسئولیت

اتحادیه پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان یا (APUIHEA) یک نهاد ملی , غیر انتفاعی و غیر دولتی است که نماینده , حمایت کننده , پیگیری کننده منافع و نگرانی های قانونی بخش تحصیلات عالی خصوصی در افعانستان میباشد.